Oblicz wysokość swojej emerytury Drukuj Email
Wpisany przez W.P.   
sobota, 30 września 2017 11:44

Oblicz wysokość swojej emerytury

Obliczenie prawidłowej wysokości swojej emerytury nie jest prostym zadaniem. Zanim spróbujesz, sprawdź, jak powinien wyglądać ten proces. Dowiedz się czym różni się wyliczenie emerytury kiedyś - na starych zasadach i dziś - na nowych warunkach, a także - jak poprawnie dokonać przeliczenia swojej emerytury.

 

Wyliczenie emerytury według starych zasada jest możliwe dla osób, które urodziły się nie później niż w 1948 roku. Natomiast nowe zasady dotyczą osób, które przyszły na świat w roku 1949 lub później. Można dokonać przeliczenia emerytury ze starych zasad na nowe. Oczywiście jedynie w wypadku, gdy finalna wysokość świadczenia będzie korzystniejsza.

Stare zasady obliczania emerytury

Wyliczenia emerytury na starych zasadach można dokonać opierając się na paru podstawowych elementach. Przede wszystkim na części socjalnej emerytury, która jest oparta na tzw. kwocie bazowej.

Czym jest kwota bazowa? Jest to równowartość 100% średniej płacy w naszym kraju, jednak pomniejszonej o potrącone składki na społeczne ubezpieczenie. Kwota bazowa jest ustalana raz do roku i zaczyna obowiązywać 1 marca każdego roku. Jej aktualna wartość to 3.536,87 zł. Jednak do prawidłowego obliczenia emerytury należy wziąć 24% kwoty bazowej. Od marca tego roku - 848,85 zł. Pamiętajmy, że kwota ta jest stałym, bazowym elementem każdej emerytury!

Do tych 24% kwoty bazowej, przy procesie wyliczanie emerytury, dodaje się jeszcze: 1,3% postawy wymiaru emerytury za każdy rok składkowy oraz 0,7 % podstawy wymiaru emerytury za każdy rok nieskładkowy.

Ustalenie wymiaru emerytury jest możliwe po analizie zarobków z zakresu:

 • 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o emeryturę,
 • albo z 20 lat wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom.

Wyliczenia ZUSu

Jeśli nie umiemy lub nie chcemy sami wyliczać wysokości swojego świadczenia, zrobi to za nas ZUS. Wystarczy wypełnić wniosek i zaznaczyć w nim, że to ta instytucja ma wybrać lepsze dla nas rozwiązanie.

ZUS obliczając podstawę wymiaru emerytury:

 • sumuje zarobki oraz inne wypłacone kwoty (np. zasiłki macierzyńskie, chorobowe) ze wskazanych lat,
 • oblicza procentowy stosunek tych sum do przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych latach,
 • wylicza średnią arytmetyczną wyników uzyskanych w poprzednim działaniu, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury,
 • mnoży osiągnięty wskaźnik (podstawy wymiaru emerytury) przez kwotę bazową.

Wyliczanie emerytury według nowych zasad

Obliczanie emerytury na nowych zasadach odbywa się już w inny sposób i dotyczy osób, które przyszły na świat po 1 stycznia 1949 roku. U nich emerytura jest wynikiem dzielenia podstawy obliczania emerytury przez "dalsze średnie trwanie życia".

Bazą obliczeń jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zewidencjonowane na indywidualnym koncie oraz kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Dalsze średnie trwanie życia to drugi czynnik niezbędny do wyliczania emerytury. Jest to szacowana przez statystyków liczba miesięcy, które statystycznie pozostały ubezpieczonemu do śmierci, od momentu przejścia na emeryturę. Co roku publikowana jest przez GUS specjalna tabela zawierająca te szacunkowe liczby.

Emerytura ze starych zasad na nowe

Mimo wszystko, osoby które urodziły się przed rokiem 1949 mogą mieć wyliczone świadczenie według nowych zasad. Jednak muszą zajść następujące warunki:

 • wyliczenie świadczenia da wyższą kwotę, niż obliczenie go według starych zasad,
 • osoba wkroczyła w wiek emerytalny, zgodny z obecną ustawą,
 • okres nieskładkowy oraz składkowy to minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • osoba kontynuowała ubezpieczenie emerytalne i rentowe nawet po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego,
 • osoba złożyła wniosek o przyznanie emerytury po 31.12.2008 roku.

By zwrócić się do ZUS o wyliczenie emerytury według nowych zasad trzeba skorzystać z druku ZUS Rp-1E.

Czym jest odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna należy się osobom, które przechodzą na emeryturę. To Kodeks pracy gwarantuje prawo do jej otrzymania. Według zapisu to ostatni pracodawca, u którego zatrudniony był pracownik przed emeryturą, wypłaca odprawę emerytalną. Przepisy te określają również wysokość tego świadczenia. Jest to jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą,
 • równocześnie należy skorzystać z uprawnień emerytalnych.

Bywają sytuacje, w których odprawa emerytalna się nie należy:

 • to pracownik rozwiązał umowę bez wypowiedzenia,
 • osoba została dyscyplinarnie zwolniona.

Artykuł opracowany we współpracy z serwisem CafeSenior.pl.

Poprawiony: sobota, 30 września 2017 11:52